περιβάλλον

περιβάλλον

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που διαθέτει η sanco διασφαλίζει ότι δεν απορρίπτονται επικίνδυνες ουσίες ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον, καθώς γίνεται ορθολογική διαχείριση όλων των αποβλήτων που παράγονται από τις παραγωγικές διεργασίες της, τόσο εντός της εταιρίας με τα συστήματα επεξεργασίας που διαθέτει όσο και σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων.

σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 1400:2004

Η sanco, σεβόμενη το περιβάλλον και συμβάλλοντας έμπρακτα στη προστασία του φροντίδα του, έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 1400:2004. Ανάμεσα σε άλλα δεν απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον επικίνδυνες ουσίες, αλλά γίνεται ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, ή ακόλουθα κατά την παραγωγική διαδικασία υιοθετούνται περιβαλλοντικές πρακτικές, όπως το πρόγραμμα ανακύκλωσης άχρηστων υλικών. Εύλογα λοιπόν η sanco είναι οικολογικά μια πράσινη εταιρία, που ακολουθώντας μια τέτοια πρακτική, πρωτοπορεί στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα.

Επιπρόσθετα, στην παραγωγική διαδικασία έχουν υιοθετηθεί περιβαλλοντικές πρακτικές, όπως το πρόγραμμα ανακύκλωσης των άχρηστων υλικών. Ειδικότερα η sanco ανακυκλώνει:

  • Τα άχρηστα υλικά (scrap) από την παραγωγή
  • Τα κενά δοχεία μελανιών (toner)
  • Το χαρτί

μονάδα Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Βιομηχανικών Αποβλήτων

Όσον αφορά τα υγρά απόβλητα η sanco έχει εγκαταστήσει ειδική Mονάδα Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΜΕΑΒΑ), η οποία μονάδα ανακυκλώνει όλα τα υγρά προϊόντα από την επιμετάλλωση και στη συνέχεια επαναχρησιμοποιούνται 100% στην παραγωγή.

Επίσης τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τους φούρνους και λέβητες οδηγούνται σε ειδικό σύστημα φίλτρων για την ελαχιστοποίηση των αέριων ρύπων. Συνεπώς σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η sanco μπορεί να αποτελεί μια πρωτοπόρο και «πράσινη-οικολογική» εταιρία στην Ελλάδα.